نمایشگاه

نمایشگاه هایی که در سنگ های Realho حضور دارند


2019  Vietbuild HCMC

۲۰۱۹ Vietbuild HCMC2019 DesignBuild Austrial

۲۰۱۹ DesignBuild نمایش2019 Xiamen Stone Fair.jpg

۲۰۱۹ Xiamen نمایشگاه سنگ2018 Coverings.jpg

نمایش پوشش2016 Marmomacc 1.jpg

مارموacc ، ورونا. ایتالیا2016 Big 5 E .jpg

بزرگ 5. دبی
2015 D56.jpg

BEX آیسا سنگاپور